Regulamentul oficial al Campaniei ”Obiceiurile sănătoase încep din copilărie”

Campanie promotionala pentru persoane fizice Desfasurata in perioada 01.06.2021- 30.06.2021

 

Art. 1 – Organizatorul

 

1.1 Organizatorul campaniei ”Obiceiurile sănătoase încep din copilărie” (denumita in continuare „Campania”) este ADD HEALTH COMPANY SRL cu sediul in Bucuresti, str. Maior Coravu Ion nr. 9-15, bl. C5, sc. A, et. 8, ap. 44, sector 2, Nr. inreg. Registrul Comertului J40/2839/2018 , CUI 38940870, reprezentata prin Cioroaga Andrei- Eduard, in calitate de administrator (denumita in continuare „Organizatorul”), societate inregistrata in conformitate cu legea romana, in parteneriat cu Hospice Casa Sperantei cu sediul in Strada Sitei, nr.17A, Brasov, reprezentata legal de Mirela Nemtanu, in calitate de Administrator , Alături de Tineri ­­, cu sediul in B-DUL NICOLAE BĂLCESCU NR. 21, BL. 15A, SC. 2, ET. 2, AP.20,  Deva, Jud. Hunedoara, reprezentata legal de Stefan Tiriteu, in calitate de Administrator, Well Romania, cu sediul in Calea Vitan Nr. 23C, Sector 3, Bucuresti, reprezentata legal de Mirona Tudor, in calitate de Administrator , Top Minds , cu sediul in Strada Coralilor Nr. 22, Sector 1, Bucuresti, reprezentata legal de Diana Nitescu, in calitate de Președinte, denumiți in continuare “Parteneri”.

 

1.2 Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) a caror respectare este obligatorie pentru toti participantii.

 

1.3 Prin inscrierea la aceasta Campanie, participantii declara si recunosc ca au luat cunostinta de prevederile Regulamentului si ca accepta termenii si conditiile prezentului Regulament si inteleg ca in acest scop datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate conform Regulamentului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenelor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

 

1.4 Campania este organizata si desfasurata in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Art. 2 – Durata si locul de desfasurare a Campaniei

 

2.1 Campania este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul României, online pe site-ul : www.recomedica.com și pe platformele media: Facebook, Instagram, Linkedin, Tik Tok.

 

2.2 Perioada Campaniei este 01.06.2021, ora 00:00 – 30.06.2021, ora 23:59:59 (denumita in continuare „Perioada Campaniei”).

 

2.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, cu respectarea prevederilor incluse in art. 3 din prezentul Regulament.

 

2.4 Dupa data incetarii Campaniei, 30.06.2021, ora 23:59:59, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Campaniei.

 

Art. 3 – Regulamentul Campaniei

 

3.1 Regulamentul Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata de desfasurare a Campaniei, la sediul Organizatorului avand adresa mentionata la art. 1.1, precum si pe site-ul www.recomedica.com

 

3.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, ulterior instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia dintre prevederile acestuia cu minim 24 de ore inainte de intrarea in vigoare a acestor modificari. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi aduse la cunostinta publicului prin actualizarea Regulamentului. Comunicarea Regulamentului actualizat catre public se va face prin modalitatile anuntate in art. 3.1, anterior intrarii lor in vigoare, cu minimum 24 de ore.

 

3.3 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ.

 

 

Art. 4 – Dreptul de participare

 

4.1 Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie numai persoanele fizice, cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani (denumite in cele ce urmeaza ”Participanti”).

 

4.2 Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele persoane:

 1. a) persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani la data inscrierii in Campanie;
 2. b) prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajatii) Organizatorului sau ai grupului de societati din care face parte Organizatorul;
 3. c) membrii familiilor prepusilor mentionati la punctul b) de mai sus (constand din copii, parinti, sot/sotie, frate/sora).

 

4.3 Organizatorul poate verifica oricand masura in care o persoana respecta prezentul Regulament. In cazul in care Organizatorul constata sau ii sunt aduse la cunostinta (a) incalcari sau nerespectari ale Regulamentului sau nerespectari ale conditiilor impuse pentru participarea in Campanie, sau (b) indicii de practici suspecte, ilicite, frauda, sabotaj sau perturbare, ori tentative ale acestora, de orice tip la adresa, imaginea sau reputatia Campaniei, Organizatorului sau a celorlalte parti implicate, Organizatorul poate proceda la suspendarea/anularea si retragerea drepturilor, beneficiilor sau premiilor dupa caz, si/sau descalificarea Participantilor implicati, chiar si a castigatorilor. In toate cazurile in care exercita aceasta prerogativa, Organizatorul nu datoreaza nicio despagubire de orice natura sau plata Participantului descalificat.

 

4.4 Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul Campaniei de catre persoane care nu indeplinesc conditiile de participare la Campanie, stipulate in prezentul Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a actiona in instanta atat persoanele care au facilitat participarea unor astfel de persoane la Campanie, cat si persoanele care au participat, in mod incorect la Campanie.

4.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a interzice orice participare la Campanie, ce se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament si de a nu acorda/de a retrage premii Participantilor care incalca prevederile Regulamentului.

 

4.6 Orice incercare de fraudare se sanctioneaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie, Organizatorul informand Participantul prin orice mijloace puse la dispozitie de catre Participant cu privire la eliminarea sa din Campanie. Refuzul Participantului de a pune la dispozitie modalitatea de contact sau de a fi contactat exonereaza Organizatorul de aceasta obligatie de comunicare.

 

Art. 5 – Premiile Campaniei

 

5.1. Premiile oferite în această Campanie, cât şi valoarea acestora, sunt prezentate mai jos: · 1000 de abonamente family cu valabilitate de 1 an de zile din care 500 se vor atribui Partenerilor, fiecare premiu in valoare totala de 19,99 euro / abonament family/ luna. Valoarea totala a premiilor alocate in cadrul campaniei este de 240.000 euro. Fiecare Partener dispune liber de abonamentele primite.

 

5.2.Premiile vor fi acordate in cadrul Campaniei conform mecanismului descris mai jos: Abonamentele se vor acorda prin tragere la sorți prin participare validă la campanie : Pentru a se inscrie in Campanie, Participantii trebuie povestească o problemă medicală pe care a avut-o și a amânat-o / ignorat-o și care a fost impactul pe termen lung al amânării/ ignorării. Pentru a fi validă participarea la campanie trebuie să fie utilizat #crestisănătos în postare. Postările video au întâietate la acordarea premiilor. Un participant poate câștiga un singur premiu.

 

5.3. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiului, in bani, de a solicita inlocuirea acestuia cu alte servicii sau schimbarea caracteristicilor premiului castigat.

 

5.4. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv. Modul in care Participantii castigatori utilizeaza premiile se realizeaza pe propria raspundere a acestora.

5.5. In cazul in care un Participant a castigat deja, la data desemnarii sale drept castigator, numarul maxim de premii pe care un Participant il poate castiga in cadrul prezentei Campanii, potrivit paragrafelor precedente, acesta nu mai are dreptul de a mai fi desemnat drept câștigător, participarea sa la Companie ulterior momentului in care acesta a câștigat deja numărul maxim de premii fiind invalidata in mod automat. In acest caz, se va proceda la contactarea rezervelor, în ordinea în care acestea au fost extrase, reluându-se validarea în aceleaşi condiții.

 

5.6. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va fi implicat in disputele cu privire la dreptul de proprietate asupra premiilor Campaniei. Niciun litigiu avand ca obiect dreptul de proprietate asupra premiilor Campaniei nu va influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul Participantului care respecta prevederile acestui Regulament si care este declarat castigator. Din momentul in care castigatorii intra in posesia premiilor Campaniei, Organizatorul nu mai raspunde de calitatea premiilor acordate, in limitele legale.

 

 1. Produsul

 

6.1 Produsul participant la prezenta Campanie este reprezentat de Abonament Family cu valabilitate 1 an de zile (denumite in continuare ,,Produs participant”).

 

6.2 Dupa data incetarii Campaniei, respectiv dupa data de 30.06.2021, Produsul participant isi pierde calitatea de Produs participant la Campanie. Organizatorul nu este responsabil si nu isi asuma nicio obligatie legata de comercializarea Produsului participant dupa data incetarii Campaniei.

 

Art. 7 – Mecanismul desfasurarii Campaniei

 

7.1 Conditii privind inscrierea valabila in Campanie Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: – Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor art. 4 de mai sus; – Inscrierea se va face exclusiv in Perioada Campaniei, mentionata la art. 2 din Regulament; – Participantul urmeaza etapele necesare inscrierii in Campanie, asa cum acestea sunt detaliate in art. 7 din Regulament.

 

7.2 Mecanismul inscrierii in Campanie. Participantii trebuie posteze un mesaj video cu o problemă medicală pe care a avut-o și a amânat-o / ignorat-o și care a fost impactul pe termen lung al amânării/ ignorării. Pentru a fi validă participarea la campanie trebuie să fie utilizat #crestisănătos în postare. Ulterior postării conform conditiilor prezentate in acest Regulament, participantii vor intra automat în tragerea la sorți.

 

7.2.1. Stabilirea castigatorilor are loc prin tragere la sorti, prin intermediul platformei www.random.org , la data de 05.07.2021, de catre un reprezentant al Organizatorului, iar rezultatele vor fi atestate de catre un notar public sau avocat. Se va desemna 1 (un) castigator si cate 2 (doua) rezerve pentru fiecare premiu, ordinea acestora fiind data de cea a extragerii. Extragerea se va efectua dintre toate postările  care indeplinesc conditiile de participare, inregistrate in Perioada Campaniei, ale participanților care indeplinesc conditiile de participare.

 

7.2.2. Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati, in maximum 3 (trei) zile lucratoare de la momentul in care au fost desemnati drept castigatori ai Campaniei.

 

7.2.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai oferi premiul daca Participantul desemnat castigator si rezervele acestuia nu indeplinesc conditiile enumerate in prezentul Regulament.

 

Art. 8. Validarea castigatorilor

 

8.1. Identificarea potentialilor castigatori se va face de catre Organizator. Astfel ca, Potentialii castigatori desemnati in cadrul tragerii la sorti, vor fi contactati de reprezentantul organizatorului in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la momentul efectuarii tragerii la sorti, cu privire la premiul castigat si a conditiilor de atribuire a premiului.

Reprezentantul Organizatorului care va informa participantul , isi va dezvalui identitatea si va anunta persoana ca este castigator al premiului Campaniei, ii va solicita acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal si va informa castigatorul cu privire la introducerea si prelucrarea datelor personale ce urmeaza a fi comunicate, in baza de date a Organizatorului, in vederea validarii, respectiv atribuirii premiului si a indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului.

Participantul va fi contactat prin orice mijloc, timp de 3 (trei) zile lucratoare de la momentul efectuarii tragerii la sorti, de minimum 3 ori, la ore diferite, in intervalul orar 10:00 – 18:00 de fiecare data timp de minimum 1 minut.

In cazul in care in acest interval participantul destinatar nu raspunde si/sau nu poate fi contactat, din motive independente de vointa Partenerului/Organizatorului (participantul are telefonul inchis si/sau nu raspunde/refuza/se afla in incapacitate/imposibilitate de a intra in posesia premiului) acesta va fi declarat neeligibil in calitate de castigator, urmand a se apela succesiv la rezerve, in ordinea extragerii lor, urmand aceeasi procedura de validare.

In situatia in care potentialul castigator confirma toate informatiile mentionate anterior si isi da acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ii vor fi solicitate urmatoarele date: numele si prenumele asa cum sunt acestea mentionate in actul de identitate, varsta si adresa e-mail.

 

8.2. Procedura de validare presupune 2 etape: Validare preliminara sub orice forma de contact si validare prin e-mail. Neindeplinirea sau indeplinirea partiala a oricarei dintre cele 2 etape de catre un potential castigator conduce de la sine la invalidarea acestuia si apelarea la rezerve.

 

Pentru validarea castigatorului, reprezentantul Organizatorului va solicita castigatorului sa faca dovada eligibilitatii pentru premiu, in maximum 24 ore, prin trimiterea pe e-mail la adresa [email protected], a unei copii a actului de identitate (BI/CI necesar indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului, precum si pentru validarea castigatorului), numite in continuare „elemente necesare validarii”. Pana la validarea efectiva a elementelor solicitate, un participant va fi numit „potential castigator

In cazul in care termenul de 24 ore nu a fost respectat de catre un potential castigator sau acesta trimite documentatia specificata mai sus incompleta sau ilizibila, participarea acestuia la Campanie va fi invalidata, urmand a se proceda la contactarea rezervelor, in ordinea in care acestea au fost extrase, reluandu-se validarea in aceleasi conditii.

8.3. Premiile vor fi livrate/inmanate castigatorilor validati in termen de maximum 90 zile de la data validarii, de catre reprezentantul Organizatorului.

 

8.4. Castigatorul premiului nu poate ceda premiul, in integralitate sau partial, unor alte persoane, anterior predarii acestor premii de catre Organizator, fara acordul scris al Organizatorului.

 

8.5. Organizatorul nu poate fi facut responsabil pentru cazul in care un participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauze independente de voința Organizatorului.

 

8.6. In situatia in care premiul/premiile Campaniei nu este/sunt acordat/e din motive independente de vointa Organizatorului, acesta ramane la dispozitia Organizatorului care poate organiza, daca va considera necesar, o extragere speciala pentru a desemna noi castigatori si rezerve sau care poate organiza o alta Campanie, dupa caz.

 

8.7. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu potentialii castigatori ai Campaniei dupa expirarea termenelor de revendicare, sau cu alti participanti in afara obligatiilor asumate prin prezentul Regulament.

 

8.8. Acordarea de catre Organizator a premiilor acestei Campanii poate face obiectul unor evenimente publice, difuzate in mediul online sau televizate, cu conditia obtinerii acordului prealabil expres din partea castigatorului/ castigatorilor, fara obligatia de remunerare si/sau alte obligatii similare din partea Organizatorului si a partenerilor sai fata de castigator si/sau de persoanele de care acestia sunt insotiti.

 

8.9. Organizatorul poate sa faca publice numele castigatorilor. In acest sens, acesta va afisa pe site-ul www.recomedica.com lista cu aceste date, pana pe data de 15.07.2021.

 

8.10. Procedura de validare este aceeasi si pentru rezerve.

 

Art. 9 – Taxe si impozite

9.1 Orice obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul acordat, daca este cazul, vor fi in sarcina exclusiva a castigatorului/ castigatorilor. Fiecare castigator va suporta toate cheltuielile legale aferente premiilor obtinute, de la data la care a intrat in posesia acestora, daca va fi cazul.

 

9.2 Prezenta Campanie este organizata in scopul stimulării prevenției medicale în rândul oamenilor dar si in scop de marketing.

 

Art 10 – Limitarea raspunderii

 

10.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii sau imaginea Organizatorului sau a afiliatilor acestuia.

 

10.2 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei participari in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.

 

10.3 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 1. Imposibilitatea castigatorului de a beneficia de premiu din motive independente de Organizator;
 2. b. Erorile in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact este responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea inmanarii premiului sau la imposibilitatea identificarii unui castigator;
 3. c. Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament;
 4. d. Toate prejudiciile suferite de catre orice participant desemnat castigator si/sau de catre reprezentantul legal al acestuia (dupa caz) in legatura cu premiul castigat;
 5. e. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii pentru primirea premiului sau confirmării de primire al premiului (acestea nu vor fi luate in considerare de catre Organizator);
 6. f. Premiile expediate prin posta/alta companie de curierat, daca este cazul, care nu ajung la destinatie sau ajung in stare deteriorata din cauza functionarii necorespunzatoare a acestora, din cauza comunicarii eronate a adresei postale de catre castigator sau din alte cauze neimputabile Organizatorilor.
 7. Actiunile si calitatea serviciilor prestate de catre terti pentru si in numele sau.

 

10.4 Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de catre Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea Campaniei.

 

10.5 Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la Campanie, cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de culpa grava sau unor acte intentionate ale Organizatorului sau ale persoanelor pentru care Organizatorul trebuie sa raspunda.

 

Art. 11 – Prelucrarea datelor cu caracter personal Organizatorul, in calitate de operator de date, prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la aceasta Campanie, in conformitate cu Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) nr. 679/2016 (in continuare „RGPD”), legislatia subsecventa in domeniu si prevederile din prezenta Sectiune, direct sau prin intermediul societatilor care il asista in organizarea Campaniei (cum ar fi Agentiile).

Persoanele vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal sunt persoanele fizice care se inscriu in Campanie potrivit Regulamentului Oficial (Participantii, incluzand Castigatorii), indiferent daca se dovedeste ulterior ca aceste persoane nu indeplineau conditiile pentru a fi considerate Participanti potrivit Regulamentului Oficial.

 

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal si temeiul juridic pentru fiecare:

(i) Datele cu caracter personal ale Participantilor sunt prelucrate in temeiul relatiei contractuale ce este stabilita prin acceptarea Regulamentului Campaniei, in scopul desfasurarii Campaniei, desemnarii castigatorilor, validarii, atribuirii premiilor, solutionarii plangerilor formulate de Participant in legatura cu derularea Campaniei. De asemenea, in temeiul relatiei contractuale,

Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale Castigatorilor potrivit prezentului Regulament. Participantii au posibilitatea de a formula reclamatii si de a contesta modul de desfasurare a Campaniei potrivit Regulamentului.

(ii) Datele Participantilor castigatori sunt prelucrate si in vederea indeplinirii obligatiilor legale care incumba Organizatorului (cum ar fi cele in materie financiar- contabila, fiscala, de arhivare). Publicarea datelor Participantilor castigatori se poate realiza in temeiul obligatiei legale care incumba Organizatorului potrivit legislatiei in domeniul comercializarii produselor si serviciilor de piata. Anumite date cu caracter personal apartinand Castigatorilor (de exemplu, date din actul de identitate, precum CNP-ul sau seria si numarul) sunt prelucrate in temeiul obligatiei impuse de legislatia financiar-contabila si fiscala privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, atunci când este cazul. Ulterior, anumite date ar putea fi pastrate in continuare avand in vedere obligatiile de arhivare.

(iii) Datele Participantilor pot fi prelucrate de Organizator si in contextul solutionarii cererilor privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, in temeiul obligatiei legale ce ii revine potrivit legislatiei specifice.

(iv) Organizatorul poate prelucra date si in scopul solutionarii altor plangeri decat cele mentionate mai sus la punctele (i) si (iii), formulate de persoanele care se considera vatamate, in temeiul interesului legitim al acestuia. De asemenea, Organizatorul poate prelucra datele cu caracter personal pentru apararea drepturilor acestuia, punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apararea in instanta si/sau initierea altor proceduri judiciare sau administrative, inclusiv pentru investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora, in temeiul interesului legitim al Organizatorului.

 

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate sunt in principal obtinute direct de la persoanele vizate si includ de exemplu:

 • De la participanti Nume, Prenume,
 • De la castigator: Nume, Prenume, Varsta, Numar de telefon, Adresa de email, Numar de fax (dupa caz), Adresa postala, date din actul de identitate, Semnatura, precum si orice alte date cu caracter personal furnizate de participanti, in cadrul Campaniei, cu respectarea dispozitiilor legale.

Datele cu caracter personal ale Participantilor pot fi transmise catre urmatoarele categorii de destinatari: partenerilor contractuali ai Organizatorului care asista in organizarea Campaniei altor parteneri contractuali, autoritatilor competente, conform prevederilor legale in vigoare, publicului (in ceea ce priveste castigatorii). Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata necesara desfasurarii Campaniei, iar ulterior, in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile, inclusiv, dar fara limitare la, legislatia finaciar-contabila, fiscala, respectiv de arhivare.

In masura in care participantii si-au exprimat acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de marketing direct, atunci datele vor fi prelucrate pana la exercitarea dreptului de opozitie de catre acestia sau pana la retragerea consimtamantului.

 

In calitate de persoane vizate de activitatile de prelucrare beneficiati de urmatoarele drepturi conform prevederilor legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal:

 1. a) acces la date: puteti solicita si primi o confirmare de la Organizator cu privire la detaliile prelucrarilor de date (ce date prelucram si in ce scop, unde si cat timp le stocam, cine are acces la ele etc);
 2. b) rectificare: daca datele pe care le utilizam sunt inexacte sau incomplete le puteti actualiza printr-o cerere (exemplu: daca v-ati schimbat numarul de telefon sau adresa de e-mail ne puteti contacta pentru a actualiza aceste date). Acest drept poate fi exercitat impreuna cu cel de restrictionare sau cu cel de opozitie;
 3. c) stergere: puteti solicita sa stergem o parte sau toate datele pe care le avem despre dumneavoastra.

Important! Nu vom putea da curs cererii in toate cazurile (exemple: legea ne obliga sa pastram datele o anumita perioada; datele ne sunt utile pentru un interes legitim precum apararea unui drept in instanta);

 1. d) restrictionare: puteti solicita sa nu utilizam datele care va privesc, ci doar sa le stocam pana la rezolvarea unei alte solicitari pe care ne-ati transmis-o si anume: Ø solicitare de rectificare a datelor; Ø opozitie fata de stergerea datelor in situatia unei prelucrari ilegale; Ø solicitarea de furnizare a anumitor date pentru apararea unui drept; Ø opozitie fata de prelucrarea datelor – a se vedea pct. (f) de mai jos.
 2. e) portabilitate: puteti cere ca datele pe care ni le-ati furnizat sa va fie comunicate pe un suport utilizat in mod curent, intr-un format care poate fi citit automat. De asemenea, puteti cere ca datele care va privesc sa fie trimise catre un alt operator.

Important! Legea ne obliga sa dam curs cererii doar pentru datele prelucrate anterior in baza consimtamantului dumneavoastra sau pentru derularea contractului incheiat cu noi si doar daca datele sunt prelucrate prin mijloace automate.

 1. f) opozitie: va puteti opune prelucrarilor de date derulate pe baza interesului nostru legitim.

Important! Legea ne obliga sa dam curs cererii doar pentru prelucrarile realizate in scop de marketing direct (exemplu: daca primiti e-mailuri cu reclame de la noi ne poti solicita dezabonarea). In celelalte cazuri, vom pune in balanta interesele noastre si respectiv situatia dumneavoastra particulara pentru a lua o decizie finala. De aceea, va rugam sa ne explicati si de ce va opuneti prelucrarii atunci cand formulati cererea.

 

 1. g) procesul decizional automatizat: ca regula, aveti dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, daca aceasta produce efecte legale sau va afecteaza similar, intr-o masura semnificativa (exemplu: refuzul automat de a incheia un contract cu dumneavoastra, bazat pe o prelucrare automata de date). In cazul proceselor decizionale automate utilizate in Campanie, asa cum acestea sunt descrise mai sus, aveti dreptul de a contesta decizia, de a va exprima punctul de vedere si de a obtine o verificare din partea unui factor uman potrivit detaliilor din Regulament.
 2. h) retragerea consimtamantului: daca prelucram datele pe baza consimtamantului dumneavoastra, il puteti retrage oricand.

Important! Retragerea consimtamantului va avea efect doar pentru viitor. Prelucrarile efectuate in alt scop, cum ar fi executarea contractului, nu vor fi afectate de retragere.

 

 1. i) plangere: daca sunteti nemultumit, va puteti adresa oricand Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania) sau instantelor competente. Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de RGPD, participanţii vor putea contacta: Organizatorul, la următoarele date de contact: la adresa de e-mail [email protected]

 

Art. 12 – Incetarea Campaniei. Forta majora

12.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute la art. 2, in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

 

12.2 Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

 

12.3 Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie, cu respectarea prevederilor art. 3 de mai sus.

 

Art. 13. Erori ale materialelor promotionale

13.1 In caz de neconcordanta intre prevederile existente pe materialele publicitare si prezentul Regulament, prevederile prezentului Regulament vor prevala.

 

Art. 14 – Contestatii si Litigii

 

14.1 Eventualele contestatii cu privire la modul de organizare a Campaniei sau de validarea a castigatorilor vor fi luate in considerare daca sunt receptionate de Organizator la adresa de e-mail [email protected] pana la data de 15.07.2021, inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

 

14.2 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

Art. 15 – Alte Clauze

 

15.1 Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

 

15.2 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei, daca exista.

 

15.3 In cazul in care o anumita prevedere a prezentului Regulament este declarata nula, celelalte prevederi raman valabile/valide in masura in care pot produce efecte juridice chiar in absenta conditiilor declarate nule. In masura posibilului, conditiile anulate se inlocuiesc cu o alta reglementare rezonabila, valida juridic, care sa corespunda cat mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

 

15.4 Pentru informatii suplimentare privind Campania, prezentul Regulament, respectiv pentru alte comunicari cu Organizatorul, de exemplu, reclamatii, corespondenta cu privire la premii si altele, va rugam sa utilizati urmatoarele detalii de contact: e-mail [email protected]

 

 

01.06.2021